Cena detaljno Štampaj

noći71410710714111171471410710714111171471410710714111171471410710711117147141010
Prijava01.0801.0802.0803.0803.0804.0804.0805.0806.0807.0807.0808.0808.0809.0810.0810.0811.0811.0812.0813.0814.0814.0815.0815.0816.0817.0817.0818.0818.0819.0820.0821.0821.0822.0822.0823.0824.0824.0825.0826.0827.0828.0828.0829.0829.0830.0831.08
Odjava08.0815.0812.0810.0813.0811.0818.0816.0817.0814.0821.0815.0822.0819.0817.0820.0818.0825.0823.0824.0821.0828.0822.0829.0826.0824.0827.0825.0801.0930.0831.0828.0804.0929.0805.0902.0931.0803.0901.0906.0907.0904.0911.0905.0912.0909.0910.09
Status1s1s1s1s1s
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1374 2429 1842 1364 1842 1374 2429 1954 1954 1374 2429 1374 2429 1842 1364 1842 1374 2429 1954 1954 1374 2417 1374 2414 1842 1364 1834 1374 2398 1930 1926 1363 2381 1359 2372 1801 1336 1797 1342 1890 1890 1332 2349 1332 2349 1783 1783
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 10,00-12,99796 1323 1022 796 1022 796 1323 1090 1090 796 1323 796 1323 1022 796 1022 796 1323 1090 1090 796 1319 796 1317 1022 796 1019 796 1310 1082 1079 792 1304 790 1301 1006 785 1003 782 1065 1065 779 1290 779 1290 999 998
Jednokrevetna1901 3483 2593 1891 2593 1901 3483 2771 2771 1901 3483 1901 3483 2593 1891 2593 1901 3483 2771 2771 1901 3468 1901 3460 2593 1891 2586 1901 3437 2745 2736 1886 3415 1878 3407 2541 1851 2532 1852 2686 2686 1847 3369 1847 3369 2513 2513
Treća osoba1038 1781 1354 1038 1354 1038 1781 1449 1449 1038 1781 1038 1781 1354 1038 1354 1038 1781 1449 1449 1038 1773 1038 1767 1354 1038 1352 1038 1755 1436 1429 1030 1739 1023 1737 1325 1014 1322 1011 1404 1404 1008 1716 1008 1716 1312 1312
SUPERIOR POOL SIDE VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1408 2495 1887 1398 1887 1408 2495 2004 2004 1408 2495 1408 2495 1887 1398 1887 1408 2495 2004 2004 1408 2484 1408 2481 1887 1398 1884 1408 2466 1981 1977 1397 2445 1393 2441 1853 1371 1845 1376 1943 1943 1367 2419 1367 2419 1831 1831
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 10,00-12,99816 1362 1050 816 1050 816 1362 1121 1121 816 1362 816 1362 1050 816 1050 816 1362 1121 1121 816 1356 816 1354 1050 816 1047 816 1344 1109 1106 810 1335 807 1332 1028 801 1025 797 1086 1086 793 1318 793 1318 1018 1018
Jednokrevetna1955 3586 2668 1945 2668 1955 3586 2854 2854 1955 3586 1955 3586 2668 1945 2668 1955 3586 2854 2854 1955 3573 1955 3565 2668 1945 2661 1955 3539 2825 2813 1937 3515 1930 3506 2610 1903 2602 1904 2761 2761 1895 3466 1895 3466 2584 2584
Treća osoba1055 1818 1383 1055 1383 1055 1818 1482 1482 1055 1818 1055 1818 1383 1055 1383 1055 1818 1482 1482 1055 1811 1055 1809 1383 1055 1381 1055 1798 1470 1468 1051 1791 1049 1789 1359 1040 1357 1037 1444 1444 1034 1774 1034 1774 1351 1351
DELUXE ROOM SEA SIDE VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1478 2636 1991 1468 1991 1478 2636 2116 2116 1478 2636 1478 2636 1991 1468 1991 1478 2636 2116 2116 1478 2627 1478 2620 1991 1468 1984 1478 2606 2091 2088 1469 2588 1461 2580 1953 1440 1945 1446 2053 2053 1438 2555 1438 2555 1932 1932
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 10,00-12,99848 1428 1097 848 1096 848 1428 1171 1171 848 1428 848 1428 1097 848 1096 848 1428 1171 1171 848 1423 848 1420 1097 848 1094 848 1412 1160 1158 843 1403 840 1400 1077 834 1073 831 1139 1140 828 1387 828 1387 1067 1067
Jednokrevetna2059 3794 2817 2049 2817 2059 3794 3016 3016 2059 3794 2059 3794 2817 2049 2817 2059 3794 3016 3016 2059 3782 2059 3771 2817 2049 2811 2059 3747 2986 2975 2043 3721 2036 3714 2757 2007 2750 2005 2919 2920 1997 3673 1997 3673 2729 2729
Treća osoba1109 1922 1457 1109 1457 1109 1922 1561 1561 1109 1922 1109 1922 1457 1109 1457 1109 1922 1561 1561 1109 1915 1109 1914 1457 1109 1452 1109 1900 1546 1545 1102 1890 1100 1884 1433 1092 1426 1085 1518 1518 1083 1870 1083 1870 1417 1417
DELUXE ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1511 2702 2037 1501 2037 1511 2702 2165 2165 1511 2702 1511 2702 2037 1501 2037 1511 2702 2165 2165 1511 2694 1511 2687 2037 1501 2030 1511 2670 2147 2139 1502 2657 1495 2649 2000 1475 1993 1477 2105 2106 1473 2626 1473 2626 1981 1981
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 10,00-12,99867 1467 1124 867 1124 867 1467 1201 1201 867 1467 867 1467 1124 867 1124 867 1467 1201 1201 867 1462 867 1459 1124 867 1121 867 1452 1192 1189 863 1443 860 1440 1106 854 1103 852 1172 1172 849 1428 849 1428 1097 1097
Jednokrevetna2109 3898 2892 2099 2892 2109 3898 3099 3099 2109 3898 2109 3898 2892 2099 2892 2109 3898 3099 3099 2109 3887 2109 3877 2892 2099 2886 2109 3854 3067 3060 2093 3829 2087 3822 2835 2059 2828 2062 3007 3008 2054 3783 2054 3783 2808 2808
Treća osoba1134 1976 1495 1134 1495 1134 1976 1603 1603 1134 1976 1134 1976 1495 1134 1495 1134 1976 1603 1603 1134 1965 1134 1960 1495 1134 1489 1134 1947 1585 1583 1127 1933 1121 1931 1463 1113 1457 1107 1554 1554 1100 1910 1100 1910 1448 1448
DELUXE ROOM DIRECT SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1640 2964 2224 1630 2224 1640 2964 2369 2369 1640 2964 1640 2964 2224 1630 2224 1640 2964 2369 2369 1640 2957 1640 2956 2224 1630 2218 1640 2943 2354 2353 1637 2933 1632 2930 2199 1618 2197 1621 2330 2330 1618 2916 1618 2916 2188 2188
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 10,00-12,99933 1596 1217 933 1217 933 1596 1302 1303 933 1596 933 1596 1217 933 1217 933 1596 1302 1303 933 1593 933 1591 1217 933 1215 933 1585 1295 1293 929 1579 927 1576 1203 923 1200 920 1279 1280 918 1566 918 1566 1196 1195
Jednokrevetna2304 4288 3170 2294 3170 2304 4288 3402 3402 2304 4288 2304 4288 3170 2294 3170 2304 4288 3402 3402 2304 4280 2304 4276 3170 2294 3166 2304 4262 3381 3376 2296 4243 2291 4238 3134 2267 3128 2271 3342 3342 2265 4210 2265 4210 3116 3116
Treća osoba1225 2155 1623 1225 1623 1225 2155 1744 1744 1225 2155 1225 2155 1623 1225 1623 1225 2155 1744 1744 1225 2154 1225 2149 1623 1225 1623 1225 2143 1733 1732 1220 2132 1219 2131 1606 1213 1605 1207 1712 1712 1206 2117 1206 2117 1598 1598

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 37.4 eur (21.42 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 0.98 evra RF taksa i 15 eur aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Doplata za gorivo YQ taksa 20 eur po osobi, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova (100 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A40, po polisi br. IN-0000003, počev od 01.10.2020. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2021. br. 4 od 01.05.2021.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2021. br. 1 od 22.02.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 167/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40